1. Anvendelse

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra Ortowear ApS til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder (herefter benævnt ”kunden”).
Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og Ortowear ApS, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.
Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises.
Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.

Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i Ortowear ApS's kunderegister.

Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Ortowear ApS's hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Ortowear ApS.

Endelig aftale mellem kunden og Ortowear ApS anses først for indgået, når Ortowear ApS efter at have modtaget kundens ordre på sin server.

Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen

3. Levering og leveringstid

Levering sker EXW (INCOTERMS) fra Ortowear ApS eller underleverandørs adresse.
Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og Ortowear ApS. Det leveringstidspunkt som oplyses af Ortowear ApS er omtrentlig og dermed uforpligtende for Ortowear ApS, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.
Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. Ortowear ApS er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.

Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.

4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

Alle priser er ekskl. moms, afgifter og håndteringsomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering - herunder også leverandørernes prisforhøjelser. Forhøjes prisen på en vare/ydelse med mere end [10 %] i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles Ortowear ApS skriftligt øjeblikkeligt efter, at kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

4.2 Håndteringsomkostninger

Ortowear ApS anvender, medmindre andet fremgår, GLS, TNT, UPS og DHL til levering. Håndteringsomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos GLS, TNT, UPS og DHL.

4.3 Betaling

Ortowear ApS accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Ortowear ApS udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

5. Ejendomsforbehold

Ortowear ApS forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Ortowear ApS's skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Ortowear ApS's sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

6. Returret

Da produkter fra Ortowear ApS's fremstilles individuelt på mål er der ingen returret

7. Reklamation samt fejl og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen.
Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til Ortowear ApS med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
Ortowear ApS's ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Ortowear ApS's eget valg enten at foretage afhjælpning eller omlevering indenfor rimelig tid.
Ortowear ApS er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Ortowear ApS.
Der ydes ikke yderligere garanti fra Ortowear ApS's side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

Ortowear ApS er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. Ortowear ApS fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
Ortowear ApS's produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Ortowear ApS fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Ortowear ApS, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
I intet tilfælde kan Ortowear ApS's erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 100 % af prisen for den pågældende varer/ydelse i henhold til den af Ortowear ApS udstedte ordrebekræftelse.

9. Personoplysninger

Ortowear ApS's behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte Ortowear ApS, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Ortowear ApS videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.

10. Ophavsret og licensbetingelser for software

Leverancer i form af software er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som gælder for den leverende software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde Ortowear ApS for ethvert krav i anledning af kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

11. Særlige betingelser for konsulentbistand

For konsulentbistand, support- og serviceydelse ydet af Ortowear ApS gælder i øvrigt også de nedenfor anførte særlige vilkår for sådan bistand.

11.1 Indhold og omfang

Konsulentbistandens indhold og omfang specificeres særskilt og skriftligt. Er indhold og omfang af konsulentbistanden ikke særskilt fastlagt, sker afregning efter det af Ortowear ApS opgjorte tidsforbrug og på de nedenfor anførte betingelser. Konsulentbistanden udføres, med mindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid, som er mandag til torsdag 8.00 til 16.00. Ortowear ApS er berettiget til at lade sine forpligtelser udføre af underleverandører.

11.2 Kundens forpligtelser

Kunden skal give konsulenterne og øvrige kontaktpersoner den relevante information, der er nødvendig for at løse opgaven.
Medfører forhold, som kunden er ansvarlig for, at den aftalte konsulentbistand ikke kan leveres eller at den forsinkes, er Ortowear ApS berettiget til at kræve vederlag for de konsulenter, der var disponeret til levering af konsulentbistanden samt de ekstraordinære ressourcer, som Ortowear ApS har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen alene med fradrag for eventuel fakturering for andet udført arbejde forestået af de pågældende konsulenter i samme periode.
Misligholder kunden i øvrigt aftalen om levering af konsulentbistand, er Ortowear ApS berettiget til at kræve det fulde vederlag for konsulentbistanden betalt, uanset om omfanget af konsulentbistanden kun er anslået eller estimeret af Ortowear ApS. Er der ikke anslået eller estimeret noget vederlag hhv. tidsforbrug, er Ortowear ApS berettiget til et vederlag, der modsvarer det tidsforbrug, der sædvanligvis ville medgå til en opgave af denne karakter.
Kunden er ansvarlig for, at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes, og kan ikke gøre Ortowear ApS ansvarlig herfor.

11.3 Vederlag

Hvis der ikke er indgået anden skriftlig aftale herom, beregnes Ortowear ApS's vederlag på grundlag af den tid, der er medgået til løsningen af opgaven (inkl. transporttid) i overensstemmelse med de gældende timesatser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Arbejde udenfor ovennævnte normale arbejdstid sker mod et ekstra tillæg i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.

11.4 Udlæg

Ortowear ApS har krav på godtgørelse af alle udlæg, der er afholdt i forbindelse med løsningen af opgaven, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning.

12. Force Majeure

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Ortowear ApS's kontrol, og som må anses som force majeure, bliver Ortowear ApS's forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med Ortowear ApS, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.
Ortowear ApS A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

13. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem kunden og Ortowear ApS i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i Esbjerg. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

14. Ugyldighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og Ortowear ApS.

15. Andet

15.1 Overdragelse

Ortowear ApS kan helt eller delvist overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra Ortowear ApS, må kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.